Artykuł ten skupia się na znaczeniu i wykorzystaniu energii słonecznej w kontekście budownictwa pasywnego. Odkryjemy, dlaczego energia słoneczna odgrywa kluczową rolę w tworzeniu energooszczędnych i ekologicznych domów. Poznamy zalety i możliwości wykorzystania energii słonecznej w projektowaniu, ogrzewaniu i zasilaniu domów pasywnych. Przyjrzymy się również różnym technologiom i strategiom, które mogą zwiększyć efektywność energetyczną budynków przy wykorzystaniu tego cennego źródła energii. Zapraszamy do odkrywania fascynującego świata wykorzystania energii słonecznej w budownictwie pasywnym!

Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie pasywnym

Wskaźnik E – jak obliczyć zysk ciepła słonecznego dla domu pasywnego?

Współczynnik E to ważna wartość dla budynków pasywnych, ponieważ pozwala on określić standard energetyczny budynku i całej instalacji grzewczej. W Polsce, norma PN-/B-02020 opisuje wartości szacunkowe dla tego współczynnika.

Obliczenia przeprowadza się poprzez podzielenie budynku na dwie strefy: ogrzewaną i nieogrzewaną. Bilans zysków i strat oblicza się dla każdego miesiąca sezonu grzewczego oddzielnie, a następnie oblicza się zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku w danym miesiącu, uwzględniając współczynnik wykorzystania zysków ciepła.

Sumując zapotrzebowanie na ciepło z kolejnych miesięcy sezonu grzewczego, otrzymujemy całkowite zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku. Wskaźnik E jest obliczany jako iloraz całkowitego zapotrzebowania na ciepło i powierzchni ogrzewanej budynku. Wartości te pozwalają na określenie efektywności energetycznej budynku i pomagają w doborze odpowiedniej instalacji grzewczej.

Wskaźnik E jest kluczowym wskaźnikiem, który pozwala na ocenę standardu energetycznego budynku oraz całkowitej straty ciepła. Innym ważnym wskaźnikiem jest Eo, który opisuje ilość dodatkowego ciepła koniecznego do ogrzewania jednostkowej powierzchni pomieszczeń w budynku. Ten wskaźnik określa jakość i standard energetyczny przegród zewnętrznych budynku.

E = Q/A

gdzie:
Q – zapotrzebowanie na ciepło w całym sezonie grzewczym,
A– powierzchnia ogrzewanej części budynku.

Dla budynków pasywnych wartości współczynnika E powinny być mniejsze niż 40 kWh/m2 rok, a wartości Eo mniejsze niż 15 kWh/m2 rok. W dzisiejszych czasach w wielu ośrodkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą trwają badania nad nowymi materiałami oraz rozwiązaniami w zakresie systemów instalacji, celem dalszego obniżania sezonowego współczynnika ciepła w przypadku budownictwa niskoenergetycznego.

Budynki niskoenergetyczne, które są obecnie budowane, mają współczynnik Eo na poziomie 60-70% E. W przypadku budynków pasywnych wartości te powinny wynosić Eo = 20-25% E. Takie wartości są kluczowe dla zapewnienia jak najwyższej efektywności energetycznej budynków i minimalizacji kosztów eksploatacji.

Przegrody budowlane – kluczowy element budownictwa pasywnego

W przypadku budownictwa pasywnego, rodzaj i jakość przegród budowlanych stanowią kluczowe zagadnienie. Wartość współczynnika Uo max [W/m2K] określa rodzaj i jakość przegród budowlanych. Według normy PN /B 02020 dla standardowego budynku ściany zewnętrzne powinny mieć współczynnik U = 0,30-0,50 [ W/m2K], stropodachy U = 0,30 [ W/m2K], a poddasza U = 0,30 [ W/m2K]. W przypadku okien, wartość U zależy od stref klimatycznych i powinna wynosić 2,0 [ W/m2K] dla IV i V strefy klimatycznej oraz 2,6 [W/m2K] dla I, II i III strefy klimatycznej.

W budynkach pasywnych wartości współczynnika Umax dla poszczególnych elementów przegród budowlanych powinny być znacznie niższe niż w przypadku standardowych budynków. Dla przykładu, dla ścian zewnętrznych Umax powinien wynosić około 0,15 [W/m2K], a dla okien Umax =1,0 [W/m2K]. Drzwi zewnętrzne wejściowe powinny mieć Umax = 2,6 [W/m2K], a stropy pod nieogrzewanymi poddaszami i przejazdami Umax = 0,15 [W/m2K].

W bilansie energetycznym dla budynków pasywnych uwzględnia się sumę zysków i strat wynikających z nasłonecznienia, co stanowi istotny parametr charakteryzujący budynek pasywny. Ponadto, w bilansie energetycznym uwzględnia się także straty wynikające z zastosowania wentylacji mechanicznej, która również charakteryzuje budynki pasywne.

Zapraszam do kolejnej części artykułu, w której omówione zostaną szczegółowe parametry i kryteria, kluczowe dla budownictwa pasywnego

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie pasywnym. Część II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *